2008-03-19

HUNAGI az FVM civil partnerszervezete

Az FVM felfrissíti civil partnerszervezeteinek jegyzékét. A HUNAGI-ra vonatkozóan az adatok az alábbiak szerint frissülnek:
Neve: Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) (Alapítva 1994)
Célja: Interdiszciplináris, nyereségszerzési cél nélkül közhasznú szolgáltatási tevékenységet végző szervezetként a földügy, térképészet, térinformatika és távérzékelés területén
- a szakterületi kormányzati munka elősegítése véleményezéssel, tanácsadással, információs szolgáltató feladatokkal, különös tekintettel az EU tagállami működés elősegítése érdekében,
- hozzájárulás a szakterületi stratégia alakításához,
- az ágazat és a civil szféra kapcsolatainak erősítése,
- hozzájárulás a kormány-előterjesztések, jogszabály-előkészítések információgyűjtő, indokoló és szakmai megalapozó munkájához.
Részletesen:
- segítse elő az alapítók és a később csatlakozók érdekeinek képviseletét a térinformatikai szakterületen, elsődleges szándékkal nemzetközi téren,
- lássa el az Európai Térinformatikai Ernyőszervezetben (EUROGI-ban), és a Globális Téradat Infrastruktúra Szervezetben (GSDI-ben) a tagsággal és a Társaság képviseletével járó feladatokat
- segítse elő a nemzetközi kapcsolatok kiépítését az EUROGI által kiemelten kezelt (EU jogszabályi, szabvány, technológiai, kutatás-fejlesztési és oktatási, nemzetközi együttműködés) területein,
- teremtsen kapcsolatot más országok hasonló szervezeteivel
- információáramlás elősegítése nemzetközi szervezetek részére a térinformatika magyarországi helyzetéről, a hazai versenyképesség elősegítése érdekében,
- gyűjtsön információt és ossza meg a nemzetközi szervezetek, műhelyek munkájáról, eredményeiről, az írott és elektronikus szaksajtó felhasználásával, alkalmazások, fejlődés és változások irányáról,
- a nemzetközi térinformatikai rendezvények magyarországi megrendezését és a külföldi rendezvényeken a magyar részvétel elősegítése,
- a térinformatika és járulékos technológiái, szolgáltatásai fejlesztésének, használatának szószólója, ösztönzője és támogatója,
- magyarországi és külföldi térinformatikai közösségek közötti intézményes kapcsolatok erősítése, (Digitális Föld, ENSZ Térinformatikai Munkacsoport)
Jogi alap: 1996. január 8, (Fővárosi Bíróság 6812), 2002.augusztus 14 (Fővárosi Bíróság 61314/95/5.) a közhasznú társasági besorolásról
Belső működési szabályok: Alapszabály (Fővárosi Bíróság által jóváhagyva)
Civilek kiválasztásának módja: Elektronikus levelezésben és hírnaplókban közzétett felhívások alapján, vagy az elnökség javaslatára kiválasztva
A kiválasztás eljárásrendje: szakmaiság és a tagság egyenlő esélybiztosításával
Képviselt piaci szereplők: adatgazdák, értéknövelt termék előállítók és szolgáltatók, adatkereskedők, akadémiai intézetek és oktatóhelyek, kormányzati és nem-kormányzati szakmai szervezetek, a magánszféra piaci szereplői.
Térinformatikai stratégia alkotók, téradat infrastruktúra, adatpolitika és jogi háttér kialakítók, értékesítés-és szakmai konferenciaszervezők és rendezvény-lebonyolítók. Internet alapú szolgáltatás-fejlesztők, termék és megoldás-szolgátatók, technológiafejlesztők
Képviselt szakterületek többek között: információ és hírközlés-technológia, földügy, földmérés, térképészet, távérzékelés, Földmegfigyelés, geodézia, műholdas helymeghatározás, földrajzi nevek, földrajztudomány, földtan, geokémia, ásvány- és talajkutatás. Meteorológia, éghajlattan, mezőgazdasági informatika, szabatos földművelés, helyzetalapú szolgáltatások, állattudományok, erdő-, víz- és környezetgazdálkodás, katasztrófavédelem és elhárítás, intelligens közlekedési rendszerek, környezet- és természet-védelem, növényegészségügy, biológiai sokféleség és élőhely-térképezés, növénytan, környezet- és erőforrás-monitoring, település-, vidék- és területfejlesztés, táj- és várostervezés, falumegújítás.
A delegált működésének jogköre, időtartama, feltétele, követelményei: elnök (2 éves periódus) és a főtitkár (határozatlan időre) beválasztva az EUROGI vezetőségébe (2009-ig), GSDI vezetőségébe (2009-ig), UNSDI Magyar Koordinációs Iroda vezetése (határozatlan)
Honlap:
www.hunagi.hu, www.unsdi.hu
Titkárság, szervezet:
Elnök:Barkóczi Zsolt
Elnökség tagjai
Dr.Alabér László pénztárnok (közgyűlési jóváhagyása 2008. május 16-án)

Buga László
Dr. Mihály Szabolcs
Keringer Zsolt
Dr.Selinger Sándor
vezető titkár: Budapest V. Kossuth Lajos tér 11 (FVM) 432 sz.(látogatási cím bejelentéssel)
Dr.Remetey-Fülöpp Gábor főtitkár, az elnökség tagja

Ellenőrző Bizottság elnöke: Sikolya Zsolt
Tagjai: Megyes Jenő és dr.Szánky László
Titkárság állandó elérhetősége: 06-30/415-8276
Civil delegáltak listája: 112 tagszervezet és tagintézmény képviselője közel 20 szakterületről, 8 országos jelentőségű projekt vezetője, 47 hallgató 15 egyetemről és 2 diák 2 középiskolából
Civil szervezet elérhetősége:
1122 Budapest Pethényi út 11/b, Látogatási cím (előzetes bejelentkezéssel) Budapest V. Kossuth Lajos tér 11 (FVM) 432 sz.
Logo:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése