2010-05-25

HUNAGI euro-atlanti kapcsolataiA 2010. január 27-i elnöki tájékoztató szöveges része május 25-i kiegészítéssekkel

HUNAGI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI

1. A kapcsolatok rövid áttekintése

HUNAGI nemzetközi kapcsolatrendszere alapvetően három irányú:
 • Euróatlanti kapcsolatok intézményi tagsági kötelezettségei
  • EUROGI
  • GSDI
   • GSDI képviselet ellátása a CEOS WGISS munkacsoportban
   • GSDI levelezői feladat ellátása a GEO/GEOSS irányában
  • Digitális Föld (ISDE)
  • ENSZ térbeli adat infrastruktúra
 • Projektkapcsolati kötelezettségek
  • eSDI-Net+
  • LAPSI
  • PLAN4all
 • Határon átnyúló együttműködés
   • CAGI-HUNAGI
   • AGEO-HUNAGI
   • Szász-cseh régióközti
   • SEE

A minősített kapcsolatok erősségét az évente közgyűlés által megerősített középtávú stratégia határozza meg. Kiemelt kapcsolatainknak számítanak az EUROGI (www.eurogi.org), GSDI (www.gsdi.org)  és ISDE (www.digitalearth-isde.org) szervezetek, melyek mindegyikében a HUNAGI tagja a vezetőségnek. Természetesen kiemelt kapcsolatot jelentenek azok az EU e-contentplus és FP7 projektek, melyben a HUNAGI konzorciumi tag vagy meghívott szereplő (eSDI-Net+ és LAPSI). Ez utóbbi esetekben a mobilitási költségeket a projektek visszatérítik. Az egyes kapcsolati relációk bevezetői az előzményeket és a hasznosítható eredményeket kívánják röviden megvilágítani. A tényleges hasznosítás eredményessége nagyban függ az ismeretmegosztás hazai disszeminációs lehetőségenek kiaknázásától, a HUNAGI tagság fokozott mozgósíthatóságától  pld. pályázatok, műhelyek, publikációk, nemzetközi részvételek terén, továbbá a tagsági kohéziótól vagyis az együttműködési készségtől.

ad Euro-atlanti kapcsolatok intézményi tagsági kötelezettségei

EUROGI (Európai Térinformatikai Ernyőszervezet, Lisszabon, Portugália)
Alapítás 1993-ban. HUNAGI 1994 óta résztvesz a közgyűlésein, 1996 óta rendes tag, 1998 óta a vezetőség tagja és az idei közgyűlésen (2010 március 26-28) pályázhat a 2010-2012. évi ciklusra is. Az EUROGI nemzetközi kapcsolataiért felelős jelenlegi alelnök az újrapályázást maga sugallta és azt a maga részéről támogatná. Mindez az EUROGI-ban a folyamatosság erősítése célját is szolgálná. A vezetőségi tagság előnyei és eredményei: beleszólás az operatív irányításba és döntések előkészítésébe. A nemzeti és régióérdekek közvetlen képviselete. A vezetőségi üléseken a következetes fellépésnek is köszönhető, hogy az elmúlt években az éves tagdíjat közel felére sikerült leszorítani. Az éves tagsági díj 2010-ben: 4000 euró. A vezetőségi tagság EU projekt meghívásokat is eredményezett: eSDI-Net+, Humboldt, EURADIN, PLAN4all. Az elnökséget a következő ciklusban térségünkből Csehország szerezte meg. Felkérésre HUNAGI elkészítette az EUROGI vezetőség részére a Kelet-közép- és délkeleteurópai térségben rendezett szakterületi konferenciák részletes jegyzékét, melyet elsőként a HUNAGI tagjai és partnerei kaptak kézhez.

GSDI (Globális Térbeli Adat Infrastruktúra Társulás, Reston Va. Egyesült Államok)

Alapítás 1996-ban. HUNAGI főtitkára 1996 óta – 2000.év kivételével - résztvesz a másfél évente rendezett konferenciáin. Budapesti konferenciáján 55 ország vett részt 2002-ben. Az évben vált jogilag bejegyzett szervezetté, melynek HUNAGI alapító tagja. 2003 óta HUNAGI helyet kapott a vezetőségben, 2005-2008 között képviselője a GSDI titkári funkciót is ellátta míg 2009-2011 között szakbizottsági társelnök, mandátuma 2011-ig tart. 2009 vége óta felkérésre a nemzetközi kapcsolatokért felelős előző elnökkel működik együtt stratégiai témákban (GEO, Digitális Föld).
A vezetőségi tagság előnyei és eredményei: beleszólás az operatív irányításba és döntések előkészítésébe. Az éves tagsági díj 800 $. 2006 óta évente egy alkalommal a GSDI kapcsolattartóként mód van a földmegfigyelés információs és szolgáltatási rendszerei fórum CEOS WGISS (http://wgiss.ceos.org)  és esetenként a 80 országot és 55 szervezetet tömörítő kormányközi földmegfigyelési csoport GEO (www.earthobservations.org) plenáris ülésein a GSDI szervezetet képviselni vagy delegációjában helyet kapni. A GSDI-12 konferencián Roger Longhornnal műhely szervezése a társadalmi-gazdasági hatások területén. (Remélt partnerek: Max Craglia, Robert Chen, Uhlir, Chris Corbin, Pakorn Apaphanat, Katleen Jenssen). Az űrügynökségek földmegfigyelési szakbizottságában a májusi CEOS WGISS-29 plenáris ülésén a HUNAGI kiküldött tarthatott GSDI katasztrófa menedzsment, válaszadás és helyreállítás témakörben, ahol a LAPSI projekt iránt is érdeklődés nyílvánult meg az USGS adatdemokrácia kezdeményezése kapcsán.

ISDE (Nemzetközi Digitális Föld Társaság, Peking, Kína)

Al Gore kezdemányezését 1999-ben karolták fel intézményesen (Pekingi Felhívás). HUNAGI 2003 óta vesz részt a kétévente rendezett szimpóziumok munkájában. A Digitális Föld kezdeményezés szervezetté nyilvánítására 2006-ban került sor pekingi titkársággal. HUNAGI főtitkára 2008 óta a vezetőség tagja, 2009-től az IJDE szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagja. A folyóírat másfél éves működése után 2009-ben két citációs indexre is rákerült. Tagsági díj egyelőre nincs, a titkárság és az IJDE fenntartás költségeit a Kínai Tudományos Akadémia viseli. A vezetőség elnöke a Kínai Tudományos Akadémia elnöke. A második Pekingi Felhívásban (2009 szeptember) HUNAGI előterjesztésére szerepel a térbeli adat infrastruktúra, a szenzorhálók és az elektromágneses azonosítók, valamint annak hangsúlyozása, hogy legalább 600 millió felhasználója van világszerte mára a térinformatikai eszközöknek. A tagság előnyei és eredményei: a térinformatika elfogadtatása az európai és hazai eredmények láttatása, csúcstechnológiai és tudományos eredmények hasznosításának megismerése, terjesztése. 2006 óta páros években Digitális Föld csúcstalálkozót is rendeznek szűkített témakörben a vezetőségi ülést kísérően. 2008-ban HUNAGI és a CBE vettek részt, ez évben a HUNAGI-IYPE továbbá a FÖMI-Humboldt tervezi részvételét. Háromszor pályáztunk szimpózium rendezésre, de Japán, az Egyesült Államok, majd legutóbb Kína megelőzött. 2013-ra esélyünk van a rendezés jogára, de ezt pályázni kell. A szervezet cseh alelnöke, kínai főtitkára, a végrehajtó bizottság európai tagjai továbbá az Európai Bizottság várhatóan támogatnák a magyar pályázatot. Ennek érdekében szükséges a hazai földtudományos közösség érdeklődésének felkeltése, majd az MTA támogatásával a World Science Forum eseményéhez való időbeli kapcsolódás. Helyszínként Budapest mellett felmerült Sopron, amely kíváló minősítéssel rendezett nemzetközi földtudományi konferenciát az elmúlt évben.  Első lépésként a Nemzetközi Földév (IYPE) magyar eredményeit láttatni kívánjuk az ISDE fórumán. Lendületet adhat az előre lépéshez az INSPIRE részleg vezetője által kezdeményezett szűkkörű vitafórum, amelyet az Európai eredmények becsatolásáról folytattak január elején az Európai Bizottság isprai Közös Kutatóközpontjában. A vitafórumon HUNAGI volt az egyetlen nem-kormányzati interdiszciplináris ernyőszervezet. A kataszter/SDI/ekormányzat mint integrátor terület felvetésének gondolata az Európa és a Digitáls Föld kontextusban és ennek mentén egy a PCC plenáris üléshez csatlakozó EUROGI-Eurogeographics konferencia budapesti megrendezése a magyar EU szemeszter alatt mind a hazai illetékesekkel megtörtént de azt teljes mértékben támogatta mind az EUROGI ügyvezető elnöke, mind a GSDI előző, európai elnöke, maga a holland kataszter nemzetközi részlegigazgatója.
Az isprai ülés eredményeinek ismertetéséhez meg kell várni a hivatalos JRC emlékeztetőt. A Digitális Föld koncepció megismertetése előmozdíthatja olyan innovatív, a vállalkozásaink versenyképességét  fokozó megoldások és alkalmazásfejlesztések felgyorsítását az űrügyi vonalon, ahogy ez a Magyar Űrkutatási Tanács és az Űrkutatási Tudományos Tanács január közepi együttes ülésén az NKTH-ban elhangzott, amikor a honi űrstratégiával kapcsolatban véleményt nyílváníthatott a HUNAGI több tagja és képviselője. A JRC emlákeztetője megérkezett és jó alapot szolgálhat az űrstratégiához való második kürüs hozzászólásra az ISDE rendezvény Magyarországra hozása érdekében. A nessebari ISDE csúcson egyébként a HUNAGI tartja meg a honi IYPE MNB tevékenységéről szóló beszámoló ismertetését, kiemelve a Digitális Föld számára hasznosítható tapasztalatokat.

ENSZ Térbeli Adat Infrastruktúra (UNSDI)

Az ENSZ Térinformatikai Munkacsoport (www.ungiwg.org) 2006 szeptembere óta tartja nyilván az ENSZ
térbeli adat infrastruktúra kezdeményezése nemzeti szintű, disszeminációs feladatot ellátó koordinációs  felületeként holland, cseh és spanyol szervezetek mellett a HUNAGI-t, amely www.unsdi.hu angol nyelvű honlapján terjeszti az ENSZ releváns híreit. Az UNSDI felértékelődése várható attól, hogy az UNGIWG egyik társelnöke az UN OOSA , mely az igen aktív bonni SPIDER irodán keresztül a földmegfigyelést és térbeli adatokat a katasztrófahelyzetek kezelése során kritikus körülmények között sajnos a napi gyakorlatban alkalmazza, valamint attól, hogy a koncepció újrafogalmazása folyamatban van és várható, hogy az  az ENSZ Központ legmagasabb döntéshozó szintjeire is (CIO, főtitkár) eljut. Az ENSZ - HUNAGI vonalon kiemelendő az UNESCO MNB – MTA  Földév programjában való részvételünk (2007-2009) és a FAO budapesti (al)regioális központjával kialakult kapcsolat. A hazai koordinációs felület egyébként FAO kezdeményezésre alakult meg 2006 szeptember végén a meghívott kormányzati szervek FÖMI-ben tartott ülésén , az INSPIRE-ban érdekelt intézmény képviselőinek egyetértésével. Amennyiben az UNGIWG-11 ülés helyszíne Afrika, az EUROGI érdekelt lehet a UNGIWG másik társelnök Afrikai Gazdasági Bizottsággal kialakított két évre visszanyúló, az INSPIRE elvek adaptációját segítő missziójának e fórumon is hangot adni. Az ENSZ-ben egy térinformatikai menedzsment tanácsadó testület létrehozását határozták el, melynek első newyorki előkészító megbeszélésein május elején az EUROGI és a GSDI is képviseltette magát. Legvalószínűbb, hogy ilyen független külső segítséggel, a prominens szakmai szervezetek támogatásával alakul ki az ENSZ térbeli adat infrastruktúrája is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése