2010-11-28

Az EUROGI és az EU Digitális Menetrendje - összevetés (befejezés előtt)

Nemzetközi áttekintés arról, hogyan látják a térinformatika szerepét és lehetőségeit az EUROGI egyes tagszervezetei EU és nemzeti szintű infokommunikációs stratégiában és megvalósításában. 

Földrajzi információk és a Digitális Menetrend (DA)
AGEO Ausztria
Itt most kezd a térinformatikai közösség ismerkedni a dokumentummal. A közösség érintettsége folytán megvitatja az anyagot. A DA nem orvosság minden jövőbeli problémára. Bevált, jó gyakorlatokat kell találni. Tapasztalatánál fogva tanácsokkal szolgálhatnak a tagországi közösségek az Európai Bizottság számára. Az EUROGI honlapján GYIK rovatot kellene szentelni a témának. Bátorítja a közösséget aktívan szálljon be az irányelv kimukálásába mintsem a nyílvános konzultációk vagy időrabló bürokratikus folyamatok kimenetelére várjon.AM/FM Olaszország
Jellemző helyzet: az olasz közigazgatás modernizálásával foglalkozó bizottság által a Velencében, ez év november 15-16-án tartott OECD miniszteri szintű találkozóra készült tanulmányban a földrajzi információ (GI) NEM fordul elő (http://www.innovazionepa.gov.it/602077/modernising_public_administration.pdf ), jólehet egyik fejezete azzal foglalkozik, hogy az innováció és digitális átalakítás a polgárok és az üzleti világ számára minőségibb szolgáltatást képes biztosítani. Alfejezetei: a 2012.évi e-Kormányzati terven belül: hiteles e-levelezés, digitális közigazgatási jogszabály, egyéb kezdeményezések, az innovációra buzdítás terén: Nemzeti innovációs díjak, az innovátorok Olaszországa, innovációs fórumok, okos városok, okos szolgáltatók együttműködő laboratóriuma. Lehetőségek: az INSPIRE megvalósítási törvény (DLG 32/2010 6. cikkely), amely előírja a közigazgatás intézményei számára térbeli adatok európai szabványoknak megfelelő rendelkezésre állását. Félelmet ébreszt az, hogy a gazdasági krízis súlyosan érinti a térinformatikai fejlesztéseket, különösen helyi és regionális szinten.


DDGI Németország
Elégedetlenséget szült a GI mellőzése a DA dokumentumban, amely ellentmondásban áll a DA kidolgozására adott mandátum indoklásával (Council conclusions on the need for a new industrial policy" of 01/03/2010 9.paragrafus 3.pontja)! Hasonlóan csalódást okozott, hogy a költségvetési nyomásra a jelenlegi támogatási programokban alacsony prioritással szerepel a GI. Ezért is követték rokonszenvvel és várakozással az EUROGI részéről F.Salgé és J.Jessenk erőfeszítéseit a luxemburgi október 20-i ICT-PSP által szervezett találkozón (melyen az EUROGI és HUNAGI közbenjárására magyar képviselő is jelen volt Lévai Pál személyében). Lényeges az FP8 jelenlegi előkészítési folyamatában való részvétel, de arra is figyelni kell, hogy az ICT-n belül várhatóan  szabványalkazmazással kapcsolatos jogszabályalkotási javaslatot irányoz elő az Európai Bizottság 2011 elején.


esri
Günther Pichler itt háromt átütő példát hozott fel: Lombardia régiójának működő térbeli adat infratstruktúráját, valamint a Baltikum országainak Környezetvédelmi Fórumán bemutatott megoldást, amellyel a polgári önkéntesek mozgósításával az illegális szemétlerakókat és Észtország megtisztítását térinformatikai eszközökkel támogatva hajtották végre (Erről a HUNAGI Napló is beszámolt). A harmadikpélda a szociális hálózatok és a térinformatika összekapcsolása ahogy azt a Gowalla teszi (gowalla.com), amely az Alamofire által létrehozott helyfüggő szociális hálózati szolgáltatás. 


ESTGIS
A mindössze két hónapja 80 taggal alakult szervezet máris az EUROGI tagja. A nemzeti DA-t a következők jelentik: e-kormányzat, e-választás, digitális aláírás, mobil azonosítás, számos e-szolgáltatás, mobil szolgáltatás és távtanulás. GI Észtországban: X-GIS (SDI), melyet az Észt Füldügyi Testület fejlesztett ki. Helyfüggő értesítések www.eesti.ee.  A GI része az állami infrastruktúrának. Az állami téradatok nem ingyenesek, áruk eltérő. Egyelőre nem indut vita a térinformatikai közösség részéről a DA dokumentumról.


GEOFORUM Dánia
A dán közérdekú szabványosítási kezdeményezés: digitálizálási stratégia újragondolása
FOT: egyóttműködés közadatok közös felépítésének kialakítására (95%-ban az önkormányzatok együttműködésében). Architekturáját tekintve az INSPIRE-hez igazodik.
GEOFORUM kezdeményezései:
3D városmodllek - a dán élenjárás megerősítése, a dán ortofotó specifikáció újragondolása, Digitális Magassági Modell területén dán iránymutatás, szabványosítási kezdményezések - a nemzetközi fejlődés nyomonkövetése, a hagyományos térinformatikai közöség és a "nagy játékosok" viszonyának vizsgálata.


IRLOGI Írország
Konferencia szeptember 27-én Dublinban a DA Írországban és Európában témakörben. Október 12-én az ír távközlési ipar éves konferenciáján az európai biztos a DA-ról beszélt. Az ír hírközlési miniszter szerint "a DA megfelel az ország igényeinek", "a megfogalmazott célok kijelölik az irányt munkánkhoz", "az ipar meg kell keressen, hogyan tiud a megvalósításba befolyni". A miniszter létrehozott egy "Következő generációs munkacsapatot" a DA célok elérésének elősegítésére.  Mindezek ellenére a térinformatikai közösség nem jött lázba.
A DA-ban felhozott kérdések mibenléte:
interoperabilitás, személyiségi jogok, szellemi tulajdonjog, e-fizetés, e-kormányzat, hitelesítés és akkreditáció, hozzáférés a tartalomhoz, kormányzati információk újrahasznosítása, biztonság, szélessáv és hálózat, K+F, nyíltforrás, hozzáférhetőség és és felhasználhatóság, képesség és szakértelem,.
Mindez releváns, de magas szinten, háttérként és nagy vonalakban. 


SOGI Svájc


ULI Svédország


Hogyan hívható fel a politikusok figyelme a földrajzi információk hasznosságára?
AGEO Ausztria
Be kell folyni olyan projektek végrehajtásába, melyek nem a térinformatikáról szólnak (hiszen az explicite nem jelenik meg az ICT-PSP program következő felhívásában). Találni kell olyan partnereket a közösség berkein kívül, akikkel együtt lehet induni a jövőben. A lehető legtöbb szakértőt és képviselőt kell küldeni a DA végrehajtásával foglalkozó csoportokba. Erősíteni szükséges a térinformatikai közösségen kívüliekkel való kapcsolatot. Behatóbban kell foglalkozni az adatvédelemmel és világos szabályokat kell alkotni európai szinten. Kifejlesztendők olyan eszközök és intézkedések amelyekkel a nem szakmabeli végfelhasználó számára jobban láthatóvá tehetők az adatok minősége és eredete.

AM/FM Olaszország
Három területen látszik kitörési pont: 
e-kormányzat
nyílt kormányzat 
okos városok (infomobilitás/logisztika, fenntarthatóság és energiatakarékosság, hulladékkezelés)

DDGI Németország
Elegendő M. Fornefeld és mások előadására gondolni (link hamarosan itt!), vagy arra a mintegy 30 (!) hivatalos EU dokumentumra, amely a GMES-szel kapcsolatos.

esri
Valójában a DA cselekvési pontjai közvetve tartalmaznak GI elemeket.
Az európai költségvetés forráskihelyezési mechanizmusába a térinformatika máris integránsan beépült (mezőgazdasági támogatás-ellenőrzés, regionális fejlesztés stb).
A földrajzi információk részei az információgazdaságnak, amely kulcsszerepet játszik Európa azon ambíciójában, hogy a legdinamikusabb tudásalapú gazdasággal rendelkezzen a világon. Az INSPIRE a jogszabályi hátteret adja a téradatinfrastruktúrák megvalósításának katalizátoraként működve.

ESTGIS
Szorgalmazni szükséges az adatmegosztást. 
A geostatisztikával nyert európai harmonizált népességi rács adatbázis integráns része kell, hogy legyen az európai téradat infrastruktúrának (ezzel kapcsolatos a HUNAGI Napló előző bejegyzése - RFG). Oda kell figyelni a rácsalapú népességi/statisztikai adatok bizalmas kezelésére a személyiségi jogok érdekében. 


GEOFORUM Dánia
Bár a GI nem része a DA-nak, de:
- egy jól működő téradat infrastruktúra megalapozza azt,
- gondolkodásunkat át kell állítani a műszaki szemlletről a stratégiai üzleti szemléletre,
- a legerőteljesebb hatással a példák szolgálnak,
- ahol az igazi sikerekre különösen nagy szükség lenne az az 


oktatás, szociális biztonság, egészségvédelem


IRLOGI Írország

SOGI Svájc

ULI Svédország


Megoldás a térinformatikai vonatkozású közadatok hatékonyabb felhasználása?
AGEO Ausztria
Támogatandó az egyablakos portálok fejlesztése és hírverése. A kis és közepes vállalkozásokat a lehető legtöbb információval kell ellátni. Többirányú kapcsolat létesítendő a külső felhasználókkal pld. a marketing, a helyfüggő szolgáltatók és a biztosító intézmények felé. Aktív részvétel szükséges e külső közösségek szakmai rendezvényein kulcsrakész megoldások felajánlásával. Ausztria esetében a katasztrófa-elhárítás, korai riasztás területét a felelős intézmények jól kifejlesztették. 

AM/FM Olaszország
Nyílt és szabad hozzáférésű adatok
Infomobilitás
Helyfigyelembevevő mobil telefoniás alkalmazási szoftverek
Helyfüggő alkalmazások
Helyi intelligencia alkalmazások

DDGI Németország
az FP7 Űr  felhívásában sikeres projektek
GRAAL GMES and regions: Awareness & Access Link (Itt az EUROGI részéről várnak képviselőt a projekt tanácsadó testületébe)
DORIS Downstream Observatory organised by Regions active in Space és együttműködés  a NEREUS projekttel (Network of European Regions of Using Space technology), amelynek 25 konzorciumi tagja van.
DLR-EUROGI lehetséges ankét szervezése 2012-re a NEREUS projekt keretén belül egyfajta európai kiterjesztés elősegítésére. 
Lehetséges példa: a 2008.évi Európai Levegőminőségi Irányelvvel kapcsolatos döntések támogatása

esri
Folytatni szükséges az európai parlamenterek és az Európai Bizottság felé a GI hasznosságának és értékének hangsúlyozását. Készüljenek esettanulmányi leírások a bevált legjobb gyakorlatokról és azokat terjesszék az EUROGI tagsági közössége körében. Könnyítsék meg egy innovatív ár és liszenszpolitika kifejlesztését. (Erre irányul a LAPSI és a GSDI L&SE Bizottság munkája, mindkettőben HUNAGI jelen van- RFG)

ESTGIS
Megegyezés szükséges európai szinten az elosztás, ár- és liszenszpolitika terén amit az európai politika részévé kell tenni (vagy ez túlságosan ambíciózus célkitűzés?). Legyen feltérképezve, mely tematikus információk szükségesek, hogy szabadon hozzáférhetőek legyenek.


GEOFORUM Dánia
ePSIPlatform - megvizsgálandó, mik akadályozzák a közadatok újrahasznosítását
Az adatokhoz való szabad hozzáférés hatékonyabb felhasználát eredményez
A dán példa:  

a szabad címadatok a dán gazdaságnak évi 13 millió euró megtakarítást jelentenek. Ez Európára extrapolálva 2 milliárd eurót eredményezne. Az adatok megléte és adatminősége kucsfontosságú. Közportálok: OIS, Plansystem, Miljoportalen, Kortforsyningen.

IRLOGI Írország

SOGI Svájc

ULI Svédország


A kérdésekre adott HUNAGI válaszok a HUNAGI Napló november 17-i esti bejegyzéséből lehívható ppt tartalmazza, de a szóbeli előadás ezt kiegészítette, pontosította.


Időközben megérkezett az EUROGI bejelentése a prezentációk elérhetőégéről.
 http://www.eurogi.org/pooled/articles/BF_NEWSART/view.asp?Q=BF_NEWSART_321558


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése