2017-12-05

FFC/SDGs és a térinformatika/földmegfigyelés legújabb hírei - GEO EO4SDGS telekonferencia december 4-én

A tegnapi, GEO Titkárság által szervezett másfél órás EO4SDGs táv-megbeszélés összefoglalója :

A napirend a téradatoknak, a földmegfigyelésnek a Fenntartható Fejlődési Célok (FFC, angol rövidítésével SDGs) elérése támogatásának kérdéskörében  három esemény eredményeinek ismertetésére fókuszált. Homloktérbe került a téradatok, szolgáltatások és a statisztikai rendszer összekapcsolása nemzeti és globális szinten egyaránt.

1.  A washingtoni GEO XIV plenáris ülésén, az      EO4SDGS kísérő eseményén és munkacsoport-találkozóján elhangzottakró telekonferencia levezetője Argyro Kavvada (NASA HQ, B-A-H) számolt be. A résztvevők kormányzatok, űrügynökségek, civil szervezetek és más a végrehajtásban érintett/érdekelt szereplők voltak. Az elhangzott előadások elérhetőek az EO4SDGS honlapjáról. A GEO-hét legfőbb üzenete a Stratégiai Megvalósítási Terv volt és az, hogyan biztosítható a célok eléréséhez szükséges információ. Elmondta még, hogy az ENSZ Környezeti ügynöksége kísérő rendezvénynek adott helyt november 27-én. A tapasztalatcsere  témája az édesvízi ökoszisztémák SDGs - indikátorainak (6.6.1) térinformációs monitoringja volt. (Az SDGs a Fenntartható Fejlődési Célok - FFC angol rövidítése.)

2. Az UNSD IAEG-SDGs múlt heti, 6. mexikóvárosi találkozója és az UN GGIM 5. magas szintű fóruma. Ez utóbbira 73 ország mintegy 300 szakértője részvételével november 28-30 között került sor. Házigazdája a mexikói Nemzeti Statisztikai és Földrajzi Intézet, az INEG volt. Napirendje a ’geotér technológiák és az innováció szerepe az SDGs megvalósításában’ témakörrel foglalkozott. A találkozón elfogadták a Mexikóvárosi Nyilatkozatot. Greg Scott (UNSD-GGIM Titkárság) beszámolójában az igények figyelembevétele, az erőteljesebb koordináció globálistól nemzeti (helyi) szintig, a regionális kezdeményezések felkarolása, a téradatok és technológiák, továbbá a PPP megoldások, a kutató és oktatóhelyek valamint a civil szervezetek voltak hangsúlyozva. Kiemelték a kooperáció, koordináció és az eredményekre támaszkodás szükségességét. Külön figyelmet szenteltek a digitális átalakulásnak, az adatok, információk hozzáférhetőségének, az innovációnak és a geotér-technológiáknak. Hangsúlyozták annak szükségességét, hogy az eredményeket a politikusok számára megfelelően kommunikálják.
Értékteremtésről van szó, rendszerek, szolgáltatások előállításáról és működtetéséről. Mechanizmusokat kell kidolgozni. Legjobb gyakorlatok, adatelosztók, nemzeti statisztikai szervezetek jelentősége. Foglalkozni kell az országon belüli (subnational) feladatokkal különösen a disaggregáció szükségessége miatt. Szükség van a nemzeti SDG / FFC stratégiák elkészítésére, gondozására. Praktikusan egyetlen népszámlálás esik az ENSZ Agenda 2030 időszakára. Ez 2020-ban lesz. Ekkor már a geotér technológiákat a lehető legnagyobb mértékben alkalmazni lenne szükséges. Hangsúlyozták a geotér technológiák innovatív alkalmazását, az adatok és technológiák demokratikus biztosítását. Kulcskérdések a disaggregált adatok, geotér hivatalok és az, hogy hogyan oldható meg az adatok megosztása. Ugyanígy jelentős kérdés, hogy a geotér technológiák és kapcsolódó ismeretek, hogyan illeszthetők be a földmegfigyelési technológiai láncba. Marc Paganini (ESA) reménytkeltőnek értékelte a civil szektor érdeklődését, a PPP megoldásokat, valamint a rendszerek és platformok fejlesztését. Az országok bekapcsolódása nagyon fontos, egyben a disaggregált adatok nem csak az ENSZ számára szükségesek, de hasznosak az országos döntések meghozatalához is.
Míg a szabványosítás a metaadatok vonatkozásában megfelelő, az SDGs támogatásánál alkalmazott megközelítések és algoritmusok szabványosítási fejlesztést igényelnek. Argyro Kavvada a monitoring és jelentéskészítés tekintetében számolt be előrehaladásról a Maryland Egyetem, az UN Environment  együttműködések keretében a GeoWetland programban. Marc Paganini külön kiemelte az adatkezelő ügynökségek fontosságát, az oktatás-képzést, az adatkocka mint új megközelítés alkalmazását, a Google Earth mint eszköz szerepét és a globális adatkészletek jelentőségét. A gondot a globális adatkészletek hiányosságai jelentik és nem a statisztikai rendszerek.
Greg Scott szerint erősebb stratégiai szemléletre lenne szükség az adatok disaggregálásánál és az országok részvételének elősegítésénél. Szükség van mind a hagyományos, mind a nem-hagyományos rendszerekre és szolgáltatásokra. 

3. Az UNSD IAEG WGGI (az ENSZ statisztikai részlege SDGs intézményközti szakértői csoportja) találkozójára, december 6-8 között kerül sor Bahreinben. Ez arra összpontosít, milyen előrehaladás történik az országok szintjén. Ch Teo kitért a disaggregált, valamint az elemzésre-kész-adatok előállítására, az adatfelelősök, adatgazdák szerepére, hogyan vehetők figyelembe a nemzeti geotér adatok, meglévő téradat infrastruktúrák, illetve azok hogyan integrálhatók értelemszerűen a statisztikai adatrendszerbe? Hogyan szólítandók meg a globális adatkezelők és adatfelelősök, és hogyan az országos szintű potenciális hozzájárulók? (Megjegyzés: ennek jó gyakorlatát jelentheti az MFTTT FFC kampánya). Bill Sonntag (GEO Sec) felhívta a figyelmet arra, hogy az adatok disaggregációja nem csak hely szerint, de életkor és etnikum szerint is követelmény, a szolgáltatásokkal szemben támasztott elvárásoknál arra is ki kell térni, hogy az adatok ne csupán az ENSZ felé küldött statisztikai jelentések számára készüljenek, de azokat felhasználják a helyiéés országos szintű döntésekben is.
Marc Paganini megjegyezte, hogy szükség lenne a globális adatkezelők részéről olyan jelentésre, amely világossá teszi az adatfolyam átláthatóságát. Küklönösen fontosnak tartja a nemzeti szintű akciókat és az adatok disaggregációját. (Megjegyzés: a hely és területi szintek szerinti disaggregáció teszi megkerülhetetlenné a nemzeti téradat infrastruktúrák használatát.) Riffat Hossain (WHO) a környezeti-egészségügyi munkacsoporthoz tartozó indikátorok esetében elmondta, ott az adatfolyam átlátható: a nemzeti adatok az országjelentések alapjául szolgálnak, míg a globális adatkezelők (az eü területén az Egészségügyi Világszervezet) a nemzeti adatokra kell, hogy támaszkodjon. Számukra 3 meghatározó évforduló lesz: 2020, 2025 és 2030. Felmerült az is, hogy a földmegfigyelés jogszerű adatforrása lehet-e a statisztikai adatoknak? Igen, különösen olyan esetben, amikor a nemzeti szintű statisztikai becslések számára egyéb adatforrás nem áll rendelkezésre. Arnold Dekker arra kérdezett rá, hogy a már elkészült Földmegfigyelés a statisztika számára c. jelentés mikor kerül nyilvánosságra? Az anyag azzal foglalkozik, hogyan konvertálhatók a földmegfigyelési adatok hivatalos statisztikai adatokká?
A WGGI ülésre svéd jelentés készült, amely két novemberi, térinformatika-statisztika tárgyú rendezvény, az ENSZ statisztikai és geotér információk integrációja szakértői csoport (Group on the Integration of Statistical and Geospatial Information - EG-ISGI) és az azt megelőző UNECE-UN GGIM:Europe  szintén  stockholmi találkozó eredményeit foglalja össze, kitérve a GSGF (Global Statistical Geospatial Framework) öt követelmény-irányelvére.  A beszámoló lényegi összefoglalása:

A 29 ország részvételével lezajlott EG-ISGI találkozó hat szekcióban került megrendezésre (A V4 országok közül egyedül Lengyelország volt jelen).
1. Bevezető szekció. 
A statisztikai és geotér információk integrálásának öt irányelve. A fő kérdés kapacitásfejlesztés a fenntartható 
(befejezése folyamatban)
Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság és az UN GGIM együttes műhelye megállapításokat tett az eltérő szaknyelvi terminológiáról, a szabványok jellegzetes eltéréséről (elvi ill. műszaki), mindkét terület növekvő információ-igényéről és az együttműködésen keresztüli kölcsönös tanulás lehetőségéről. Javaslatokat fogalmazott meg a jövőbeli feladatokat és a két közösség közötti együttműködést illetően.


(Megjegyzés. Figyelemre méltó, hogy Kína milyen intenzitással vesz részt a téradatok/geotér információk SDGs-célú felhasználásában. November 7-9 között a kínai Tianjinban a geotér információk licensz kérdéseivel műhely keretében foglalkoztak a UN GGIM jogi és szakmapolitikai együttműködésében közreműködők. Ezzel foglalkozott majd Yunnanban tartotta harmadik ülését az IAEG-SDGs geotér munkacsoportja is május 8-10, majd a GGIM Kunming Fóruma május 10-12 között. Sőt, a kínai Hangzhouban lesz 2018 november 27-29 között a World Geospatial Information Congress is.)
4. Az EO4SDGs munkaterve. Ez belső anyag, melynek véglegesítésére még nem került sor az a jövő év első negyedév végére várható. 
Végül Bob Chen (CIESIN) regionális és ország szintű előrehaladásokról számolt be (Kolumbia, Dél-Afrika), míg H.-P. Plag professzor arról adott tájékoztatást, hogy a hat hét múlva kezdődő, apró szigetállamok műhelyén arról lesz szó, hogyan lehet az SDGs és monitoring szükségességét a politika alakítói számára érthetővé tenni.

A felsorolt szervezetek és munkacsoportok jól ismertek már az ENSZ 2030 Agenda 
Fenntartható Fejlődési Célok elérésének térinformatikai-földmegfigyelési támogatásával összefüggő MFTTT (Mihály Sz. , Palya T. és Remetey-F. G.) idei előadás-sorozatából. Az ezekkel a szervezetekkel, szakmai közösségekkel való kapcsolattartás fontos eszköze a hazai fogadókészség erősítésének. A. Kavvada, a GEO EO4SDGS munkacsoport vezetője december elsején megkapta tájékoztatásul az MFTTT szerzőtársak angol nyelvű összeállítását a hazai SDGs tárgyú fogadókészség erősítési tevékenységéről. A cikk várhatóan az MMM-GI szaklap december 20-án megjelenő számában kerül publikálásra.

Elkészítettem egy táblázatot az EO4SDGs munkájában résztvevőkről. Hozzájárulásaik és jellemzőik szükség szerinti pontosítására még visszatérek.


Institution and link
Full name
Features (to be enhanced)
National Aeronautics and Space Administration
Leadership in IAEG SDGs, EO4SDG and other actions related to the advancement of achievements of the Sustainable Development Goals supported by Earth Observation and Geospatial data.
Japan Aerospace Exploration Agency

Involved also in the GEO Secretariats’ efforts in EO4SDGs implementation
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia
Host of GEO XII Plenary and Ministerial Meetings as well as Working Group level actions related to SDGs including EO4SDG, integration of statistical-geospatial information (EG-ISGI), promoting awareness, capacity building and implementation of the Global Statistical Geospatial Framework
European Space Agency
One of the most active anchor of the EO4SDGs
Lead of the CEOS WGISS.
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization
With slogan ’Imagination, collaboration, innovation’ CSIRO research is helping to maintain among others the integrity of our environments and ensure our natural resources are used sustainably.
With GA, host of the next, 2nd Open Data Cube Conference.
Committee on Earth Observing Satellites
The satellite arm of GEO. Its motto: ’Viewing Earth, Serving Society’. CEOS ensures international coordination of civil space-based Earth observation programs and promotes exchange of data to optimize societal benefit and inform decision making for securing a prosperous and sustainable future for humankind.
In CEOS, 60 Agencies operating 151 satellites.
Its 1st CEOS Open Data Cube Workshop was arranged in July 2017 at the 37th IGARSS.
World Health Organization
Their goal is to build a better, healthier future for people all over the world. They ensure the safety of the air people breathe, the food they eat, the water they drink – and the medicines and vaccines they need.
UN Statistics Division Committee of Experts on Global Geospatial Information Management
Led by United Nations Member States, UN-GGIM aims to address global challenges regarding the use of geospatial information, including in the development agendas, and to serve as a body for global policymaking in the field of geospatial information management.
Its programs:

Sustainable Development Solutions Network
A global initiative for the United Nations.
Building modern data systems for sustainable development.
Getting started with the SDGS in Universities
International Institute for Sustainable Development
With focus on Sustainable economies, Clean energy, Freshwater, Resilient communities and SDG knowledge
Global Partnership for Sustainable Development Data
A global network bringing together governments, the private sector, and civil society organizations dedicated to using the data revolution to achieve the Sustainable Development Goals. Its motto: ’Better Data. Better Decisions Better Lives’

European Association of Remote Sensing Companies

Promotes the use of Earth Observation (EO) technology and especially the companies in Europe which offer EO-related products and services
Institute of Electrical and Electronics Engineers

The world's largest technical professional organization dedicated to advancing technology for the benefit of humanity.

Inter-Balkan Environmental Center
A GEO-Participating Organization
Future Earth
A major international research platform providing the knowledge and support to accelerate transformations to a sustainable world.
Closely engaged in international processes such as the United Nations’ Sustainable Development Goals and climate and biodiversity agreements (United Nations Framework Convention on Climate Change and the Convention on Biological Diversity)
Global Spatial Data Infrastructure Association
The purpose of the Association is to promote international cooperation and collaboration in support of local, national and international spatial data infrastructure (SDI) research and implementations that will allow nations to better address social, economic, and environmental issues of pressing importance, including sustainable development.
GSDI has Special Consultative status with UN ECOSOC and supports the UN Global Geospatial Information Management (UN UN GGIM) initiative.
GSDI promotes the Open Data Principles of GEO/GEOSS.
GSDI has liaisonship with CEOS WG on Information Systems and Services
United Nations Institute for Training and Research 
It has the mandate to enhance the effectiveness of the UN through diplomatic training, and to increase the impact of national actions through public awareness-raising, education and training of public policy officials.
International Institute for Applied Systems Analysis
Scientific Research Institute, which conducts policy-oriented research on systems solutions for sustainability transformation and systems approaches in support of sustainability
Belmont Forum
An international partnership that mobilizes funding of environmental change research and accelerates its delivery to remove critical barriers to sustainability. Its open data policy and principles was adopted in 2015. The Belmont Forum e-Infrastructures and Data Management Collaborative Research Action (CRA) is leveraging worldwide conversations on data sharing e-infrastructures to coordinate and promote access to transdisciplinary research data generated by Belmont Forum projects.
CIESIN
Center for International Science Information Network
Earth Institute of the Columbia University


Fontos friss háttéranyagok:
Az EO4SDGS munkacsoport tevékenysége itt követhető nyomon: 
Honlap: EO4SDG
Twitter: @EO4SDG
Facebook: https://www.facebook.com/eo4sdg/ 
További linkek hamarosan itt!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése